ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Verplichtingen van rijschool Ede
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2
Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4
De tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60, 90, 120 minuten, wordt volledig benut voor het geven van rijles.

1.5
Rijschool Ede heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Ede het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 48 uur voor de rijles. Daarna heeft Rijschool Ede het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Een te laat afgezegde rijles wordt bij de leerling in rekening gebracht dan wel afgeboekt van het lespakket, behalve bij een dringende reden.  Dringende reden is bijvoorbeeld : Het overlijden van naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Ede.
2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft Rijschool Ede het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft Rijschool Ede het recht dit te verhalen op de leerling.

2.7
Een Rijexamen of Tussentijdse Toets kan na reservering bij het CBR niet meer verzet dan wel afgezegd worden zonder dat de rijschool deze kosten in rekening brengt.

2.8
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de theorie.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2
Voor betalingen bij lespakketten kun je kiezen om het bedrag in 1 keer te betalen, of in meerdere termijnen. De termijnen vallen op de 1e, 8e, 16e , 22 en of 30e lesuur.

3.3
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Rijschool Ede de volgende procedure:

a. Betalingen van afgenomen lespakket dan wel pakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 10 dagen na de termijn datum voldaan te zijn. Bij niet betaling worden de rijlessen stopgezet.
Info over de betalen termijnen van een lespakket staan vermeld op de webpagina www.autorijschoolede.com onder de rubriek tarieven.

b. Rijschool Ede heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag Rijschool Ede rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Rijschool Ede een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling
.
3.5
Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie.

3.6
Als een leerling een pakket heeft betaald en deze wordt vroegtijdig beëindigt, dan worden de lesuren in rekening gebracht tegen huidige uur tarief. 
Dit geldt voor het hele pakket!

ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Ede heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1
Rijschool Ede heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. Rijschool Ede sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Ede (zie artikel 2.5)

b. Rijschool Ede sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

c. Stop de leerling tussentijds, dan wordt de leerling na een half jaar uitgeschreven.  De leerling heeft dan ook geen recht op restitutie.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken

6.1
Rijschool Ede kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft afgenomen en aan het einde van de pakket rijlessen nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het rijexamen.
De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen, in overleg met de instructeur zal worden bekeken welke pakket aanvulling je nog nodig zult hebben om het rijexamen te kunnen deelnemen.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rijexamen worden gereserveerd of afgenomen worden. Mocht onverwijld toch een opleiding gestart zijn dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van het theoriecertificaat.
Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder
theoriecertificaat). De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het rijles pakket en of de vervolg lessen.
De tarieven staan op www.autorijschoolede.com/tarieven

7.3 Autorijschool ede is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft
in dat geval het recht om de les overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De vervolg lessen zijn niet opgenomen in de les overeenkomst.

ARTIKEL 8 Vrijwaring

8.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. Rijschool Ede kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Ede draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met Rijschool Ede op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2
Rijschool Ede zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.